Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Vårt tilbud for

Unge utsatt for æresrelatert vold

Føler du at foreldrene dine har helt andre forventinger til deg enn du har selv når det gjelder hvem du skal gifte deg med? Kontrollerer din familie hvor du er og hvem du får være sammen med? Utøves kontrollen ved bruk av psykisk press, trusler, ulike former for vold og tvang?

Ulike typer vold

Fysisk vold

Fysisk vold er handlinger som forårsaker fysisk skade eller smerte, men også handlinger som fysisk hinder den andres bevegelsesfrihet. Eksempel på fysisk vold er:

 • Slå, sparke, gi juling, ta kvelertak, riste, klype, klore, bite, lugge, vri armen, holde fast og dytte.


Fysisk vold er svært skremmende og kan i sin ytterste konsekvens føre til døden.

Psykisk vold

Psykisk vold er ord, kroppsspråk og stemmebruk som krenker, truer og kontrollerer den andre. Eksempler på psykisk vold er:

 • Direkte og indirekte trusler (f.eks. true med fysisk vold eller å forlate den andre), latterliggjøring, kalle stygge ting, kontrollere hva den andre får lov til å gjøre eller hvem den kan være sammen med,  begrense behov og meninger, utagerende sjalusi, isolere, ignorere og avvise den andres følelser m.m.


Psykisk vold skader selvbildet vårt. Å bli utsatt for psykisk vold er vondt og leder ofte til en følelse av å være liten, skyldig, mindreverdig, redd og trist. Psykisk vold over tid leder også ofte til at man flytter grensen for hva man aksepterer å bli utsatt for.

Materiell vold

Materiell vold er handlinger som er rettet mot gjenstander eller inventar. Eksempler på materiell vold er:

 • Slå og sparke i stykker møbler, vegger, dører, slå i bordet, kaste og ødelegge gjenstander.


Materiell vold er skremmende i seg selv, og dersom fysisk vold er utøvd tidligere kan den materielle volden bli svært lammende for de som utsettes for volden. Redselen for å bli utsatt for fysisk vold øker. 

Seksuell vold

Seksuell vold er handlinger rettet mot en annen persons seksualitet. Eksempler på seksuell vold er:

 • Seksuell trakassering, presse og tvinge den andre til seksuelle handlinger, voldtekt, seksualisert tortur.


Seksuell vold rammer vår mest private og sårbare side og ødelegger seksualiteten i et forhold. Den som utøver ulike former for vold i et parforhold kan noen ganger tenke at de reparerer det vonde og sier unnskyld med å ha sex, mens den som utsettes for vold kan oppleve at det er for utrygt å si nei og at samleiet da blir et overgrep.

Økonomisk vold

Den som utøver økonomisk vold, har kontroll over andres økonomi. Det er økonomisk vold når noen handler slik at en person forhindres fra å råde over egen økonomi. Vedkommende kan for eksempel nektes adgang til sin egen bankkonto eller bankkort, eller forhindres i å ha en inntekt og dermed presses til å måtte be om penger. Økonomisk vold omfatter også at en person tvinges til å skrive under på lån som gjør at vedkommende risikerer å få stor gjeld, eller at en person tar opp lån i en annen persons navn. Konsekvensen er ofte økonomisk underdanighet og avhengighet.

Latent vold

Mens den som utøver vold opplever volden som enkeltstående hendelser, forteller de som utsettes at volden er med dem hele tiden, i kraft av dens mulighet. Den latente volden kan lett utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen for de som utsettes. Risikoen for ny vold vil kunne styre mye av det den utsatte gjør og atferden blir strategisk for å unngå ny vold. Den latente volden er ikke kun våre bevisste forventninger om ny vold – også kroppen husker tidligere vold og automatiske reaksjoner kan sette kroppen i beredskap ved det minste tegn på fare for ny vold.

Digital vold

Digital vold er trusler, trakassering og stygge beskjeder via meldinger, kontroll og overvåking via mobiltelefon eller sosiale medier. Innbefatter også trusler, trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett. 

Æresrelatert vold

Æresrelatert vold er en form for vold i nære relasjoner. Volden utøves for å beskytte familiens ære og blir ofte utøvet av flere enn en person. Volden har som mål å forhindre tap av ære eller å gjenopprette tapt ære. Familiens ære knyttes ofte til oppførselen til kvinnene i familien. Æresrelatert vold kan være svært alvorlig vold, da det er mye som står på spill for familien og slekten dersom æren går tapt. For familien vil et ærestap kunne bety at familien mister sin anseelse, at relasjoner blir brutt og at familien sperres ute fra det sosiale fellesskapet de er en del av. Den æresrelaterte volden kan arte seg forskjellig. Den kan innebære negativ sosial kontroll, fysisk vold, nedverdigelser og annen psykisk vold, trusler, tvangsekteskap, utstøtelse og æresdrap. Mange frykter å bli tatt med til utlandet mot sin vilje og etterlatt hos slekt og familie der.

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er inngrep på kvinners kjønnsorgan som foretas av kulturelle og ikke-medisinske årsaker. Kjønnslemlestelse omfatter alle inngrep hvor kvinners ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, og inngrep som medfører annen skade på kvinnens kjønnsorgan. Eksempler på det siste kan være gjensying eller skade som følge av stikking, kutting, skraping, eller innføring av substanser som urter i skjeden. Kjønnslemlestelse kan føre til både umiddelbare komplikasjoner og langvarige helseplager for de som utsettes.

Har de valgt en ektefelle til deg og du føler at du ikke kan si nei? Dersom du ikke ønsker å inngå et ekteskap, og blir presset, truet og/eller tvunget til å si ja, er det et tvangsekteskap.

Bokollektivet

Bokollektivet ved Oslo Krisesenter er et tilbud for deg som står i fare for å bli, eller har blitt tvunget til å gifte deg mot din vilje, opplever å leve med negativ sosial kontroll eller utsettes for æresrelatert vold.

Bokollektivet er en del av et nasjonalt botilbud, hvor de som bor får tett oppfølging av en kontaktperson i den perioden de bor der. Du får hjelp med reetablering, kontakt med øvrig hjelpeapparat og psykososial oppfølging. Bokollektivet ligger på hemmelig adresse.

I løpet av botiden får du

 • Et trygt sted å bo
 • Beskyttelse mot vold og trusler
 • Noen å snakke med, som kan gi råd og støtte
 • Informasjon om dine rettigheter og muligheter
 • Hjelp til å bli trygg på deg selv
 • Hjelp til å komme i kontakt med relevante instanser
 • Mer kunnskap om det norske samfunnet
 • Hjelp til å komme i gang med norskopplæring, utdanning eller jobb
 • Fellesskap med andre i samme situasjon
 • Tilbud om ulike aktiviteter
 • Hjelp til etter hvert å etablere deg i egen leilighet.

Alle som jobber på Bokollektivet har mye kunnskap om utfordringene man møter i slike situasjoner, og kan hjelpe deg med å håndtere disse.
Dersom du er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, står i fare for å bli tatt med til utlandet mot din vilje, eller tvunget til å gifte deg mot din vilje kan du få hjelp.

Bokollektivet kan kontaktes på
bokollektivet@oslokrisesenter.no


Ved umiddelbar hjelp – ta kontakt med politi på 112, eller 02800.
Ta ellers kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold på telefon 478 090 50 eller ditt nærmeste krisesenter.

Du kan også ringe til Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på 815 55 201. Telefonen er betjent mandag til fredag 09.00 - 16.00. Røde kors-telefonen betjener også en chat på hverdager fra 09.00 - 15. 00.

For mer informasjon: www.rodekorstelefonen.no/