Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Gaver og donasjoner

Pengegaver


Oslo Krisesenter får innimellom henvendelser fra enkeltpersoner eller grupper som ønsker å gi en gave/bidrag i form av penger. Vi er veldig takknemlige for bidrag som kan komme våre brukere til gode. Pengegavene brukes til aktiviteter og utstyr til beboerne. Dette kan for eksempel være utflukter, fellesmåltider, feiring av høytider, gaver til høytider og leker og aktivitetsutstyr til barn.

Kontonummer: 5057 05 07246
Vipps: 22968


Oslo Krisesenter er registrert som en frivillig organisasjon som mottar gaver, og som er godkjent for inntektsfradrag etter skatteloven § 6-50.

For at giver skal få rett til inntektsfradrag må Oslo
Krisesenter innrapportere gaven til
skattemyndighetene med:

 • Giverens fulle navn
 • Giverens fødselsnummer (elleve siffer) eller organisasjonsnummer (ni siffer)
 • Samlet gavebeløp for inntektsåret
 • Gavemottakers organisasjonsnummer:

Dette er frivillig for giver.

Ønsker du skattefradrag for din gave ber vi deg bekrefte dette ved å sende opplysninger om givers navn og organisasjonsnummer/fødselsnummer. Øvrige opplysninger har vi. Bekreftelse med opplysninger må sendes innen 17.01.2022 til jewi@oslokrisesenter.no

Alle opplysninger vil kun brukes til innsendelse til skattemyndighetene og vil bli slettet så snart opplysningene er innsendt.

Andre gaver

Oslo Krisesenter får ofte spørsmål om vi trenger leker, klær til barn og voksne, utstyr til barn, eller annet utstyr. Mange kommer til krisesenteret med det de står og går i, og har ikke fått med seg klær og utstyr. Vi setter derfor stor pris på gaver som kan deles ut til våre beboere og brukere.

Eksempler på hva vi gjerne
tar imot:

 • Toalettartikler (ubrukt)
 • Klær (nye eller pent brukt)
 • Kofferter (nye eller pent brukt)
 • Leker (nye eller pent brukt)

På grunn av lite lagringsplass varierer det hva vi har kapasitet til å ta imot. Ta gjerne kontakt med oss på e-post: postmaster@oslokrisesenter.no dersom du ønsker å gi oss gaver/utstyr.

Husk at alle klær og leker må være rene og
i god stand.

Frivillig

Frivillig på Oslo Krisesenter med Oslo Sanitetsforening

Ressursvenn

Vi trenger deg som ønsker å være ressursvenn. Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte å stå helt alene, utennettverk. Uten sosialt nettverk og støttespillere er det stor risiko for at voldsutsatte går tilbake til overgriper etter opphold på krisesenteret. Gjennomprosjektet Ressursvenn, får de voldsutsatte en frivillig som støtter dem i den svært sårbare fasen når de skal etablere seg på nytt. De frivillige skal først og fremst gi støtte, hjelp og bistand i reetableringsfasen, samt være et medmenneske, en å stole på og støtte seg til i en krevende livsfase. Ressursvenn er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Oslo Sanitetsforening finansiert av ExtraStiftelsen og Velferdsetaten. Ønsker du mer informasjon om Ressursvenner se: Arbeid mot vold - Oslo Sanitetsforening eller Bli ressursvenn - Norske kvinners Sanitetsforening

Lesevenn

I samarbeid med Oslo Krisesenter organiserer Oslo Sanitetsforening prosjektet «Lesevenn», for å styrke barns språkutvikling og for å gi dem trygg voksenkontakt.

Hver lørdag leser to frivillige lesevenner høyt for en del av barna som bor på Oslo Krisesenter. Høytlesning er en hyggelig aktivitet både for de som leser og for de som hører på, samt at det har en språkstimulerende effekt. Hovedmålet med Lesevenn er å skape gode møter mellom barn og voksne. Høytlesning fra en frivillig gir trygg voksenkontakt, språktrening og kulturforståelse. Samtidig gir det litt pusterom til foreldrene.

Les mer her: osf.no/lesevenn/


Frivillig på Oslo Krisesenter med Oslo Røde Kors

Aktiviteter for barn og unge på krisesenter

Aktiviteter på krisesenter er et tilbud til barn og unge som oppholder seg på Oslo Krisesenter. Gjennom aktiviteter i og utenfor senteret får barn gode opplevelser, samtidig som mor får tid for seg selv. Røde Kors tilbyr barn som bor på krisesenter i Oslo aktiviteter hver mandag, onsdag og søndag.  
For mer informasjon: Tilbud og aktiviteter for barn og unge i Oslo

Mentorfamilie

Mentorfamilie er et tilbud for personer over 18 år som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold. En mentorfamilie skal tilby et pusterom i hverdagen hvor unge kan føle tilhørighet, dele hverdagsopplevelser og oppleve mestring og trygghet.
For mer informasjon: Mentorfamilie — Røde Kors-telefonen
Kontakt Røde Kors på: mentorfamilieoslo@redcross.no  eller tlf.: 45 510 769

Frivillig på Oslo Krisesenter med Redd Barna

Fritidsvenn

Denne aktiviteten er for deg som ønsker å gi gode opplevelser til barn som har opplevd vold og utrygghet, og som har mulighet til å forplikte deg over lengre tid. Lek og fritid er spesielt viktig for barn som har det vanskelig. Som frivillig er du med på å gi barn som har vært utsatt for vold, en pause fra en ellers tøff hverdag.

Du blir del av en gruppe med engasjerte frivillige som planlegger aktiviteter, organiserer arbeidet og fordeler oppgavene mellom seg. Du er sammen med barna minst en gang i måneden, og alltid sammen med andre frivillige.

For mer informasjon

Samarbeid med St. Hanshaugen Frivilligsentral

Oslo Krisesenter samarbeider med St.Hanshaugen Frivilligsentral om organisering av frivillig arbeid på krisesenteret. Frivilligsentralen har oversikt over om det er behov for frivillige her ved Oslo Krisesenter.

For mer informasjon se: St.Hanshaugen Frivilligsentral - Kirkens Bymisjon

Ledige stillinger


Utlysning av fast stilling som sosialkonsulent ved Dagsenteret

Oslo Krisesenter søker en engasjert medarbeider med sosialfaglig/barnevernfaglig kompetanse til en fast stilling som sosialkonsulent ved Dagsenterets oppfølgingsteam. Stillingen som sosialkonsulent innebærer 37,5 t arbeid per uke, med arbeidstid på dagtid fra kl. 08:30-16 samt to kveldsvakter fra kl.12:30-20 per uke.

Dagsenteret er et tilbud til voldsutsatte voksne og deres barn, som tilbyr råd og veiledning og andre hjelpetiltak. Oppfølgingsteamet følger opp voldsutsatte dagbrukere som ikke bor på krisesenteret, og voldsutsatte som har benyttet seg av botilbudet tidligere og er i behov av oppfølging etter utflytting. Samtaletilbudet omhandler kartlegging av vold, trusselbilde og sikkerhet, praktisk hjelp, råd og veiledning, informasjon om rettigheter og muligheter, støtte, stabilisering og hjelp til reetablering. I tillegg til samtaletilbudet tilbyr oppfølgingsteamet kurs, advokatbistand, formidling av kontakt med andre hjelpetilbud, gruppesamtaler og nettverkssamlinger både til voldsutsatte voksne og deres barn, samt utadrettet virksomhet som foredrag og undervisning for både voksne og barn.

Seksjon dagsenter besvarer Vold og overgrepslinjens chat, betjening og videreutvikling av denne  tjenesten inngår også i arbeidsoppgavene.

Arbeidsoppgavene består av følgende:

 • Individuelle råd og veiledningssamtaler/oppfølging av voldsutsatte
 • Bistå i reetablering etter boopphold på krisesenteret
 • Holde kurs om voldsproblematikk
 • Betjene den nasjonale Vold- og overgrepslinjens chattetjeneste
 • Organisere og holde nettverksgrupper, samtalegrupper og ICDP-grupper (International Child Development Program)

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-åring sosialfaglig/barnevernfaglig eller annen relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra arbeid med voldsutsatte
 • Samtale- og relasjonskompetanse
 • Kunnskap om øvrig hjelpeapparat
 • Erfaring med å holde kurs og grupper

Vi ønsker oss en medarbeider som:

 • er personlig egnet og kompetent
 • reflekterer over egen praksis
 • er ansvarsbevisst og fleksibel
 • er løsningsorientert og initiativrik
 • er god på å omsette teori om empowerment til praksis

Virksomheten er medlem av Hovedorganisasjonen Virke og tilsettingen skjer på de vilkår som følger av gjeldende lov- og avtaleverk. For stillingen gjelder de instrukser, regler og reglement som virksomheten til enhver tid fastsetter. For arbeidsforholdet gjelder den taushets- og lojalitetsplikt som følger av gjeldende lovgivning.

Vi tilbyr:

 • En meningsfull jobb med interessante faglige utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte og dyktige kollegaer
 • En arbeidsplass som har over 40 års erfaring fra arbeid med voldsutsatte  
 • Interne og eksterne kurs/fagdager

Stilling: Fast

Lønnsramme: Det lønnes jfr. Landsoverenskomst for Helse – og sosiale tjenester.  

Lønnsramme p.t. 434 200 – 523 100 kr pr år i 100% stilling på bakgrunn av ansiennitet fra 0 – 16 år. Kveldstillegg kommer i tillegg.

Søknadsfrist:  19.05.2022

Tiltredelse: Snarest, etter avtale.

Ved spørsmål angående stillingen, kontakt oss på mail: soknad@oslokrisesenter.no

 

Søknad med CV sendes inn via Finns søknadsportal