Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Om Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner

Hvem er vi

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner er et gratis, døgnåpent, lavterskel akuttilbud for personer utsatt for vold i nære relasjoner. Oslo Krisesenter holder til på hemmelig adresse. Vi gir bistand til voldutsatte og deres barn som trenger beskyttelse. Vi arbeider etter prinsippet “hjelp til selvhjelp”, på brukernes egne premisser.

Oslo Krisesenter mottar mellom 200-250 nye henvendelser i måneden.
I løpet av et år er det i gjennomsnitt 350 voldsutsatte som får et beskyttet midlertidig botilbud på Oslo Krisesenter. Til sammen har de med seg ca. 300 barn. I tillegg er det omtrent 3000 besøk av dagbrukere i løpet av et år.

Ansatte ved Oslo Krisesenter er høyskole- og/eller universitetsutdannet. I tillegg har alle opparbeidet seg spesialkompetanse på voldsproblematikk, reaksjoner på å være utsatt for vold, hvordan kartlegge og stabilisere voldsutsatte i krise og hvordan bistå dem med å få den hjelpen de har rett på. De fleste ansatte har i tillegg relevant arbeidserfaring, fra for eksempel NAV, ulike psykiatri- og asyltiltak, barnevern og frivillige organisasjoner. Flere ansatte har minoritetsbakgrunn, og mange ansatte behersker flere språk.

Organisering

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner er en privat stiftelse som utfører Oslo kommunes lovpålagte krisesenteroppdrag. Som eneste krisesenter i kommunen betjener vi hele Oslo kommunes befolkning.

Oslo Krisesenters styre har det overordnede faglige, administrative og økonomiske ansvaret for  virksomheten.  

Oslo Krisesenter har til sammen ca. 75 hel- og deltidsansatte, inkludert engasjerte i prosjekter, fordelt på fire seksjoner: Dagsenteret, Bosenteret, Bokollektivet og Administrasjonen.  

Dagsenteret

Dagsenteret er inndelt i et mottaksteam og et oppfølgingsteam, med egne teamledere.

Mottaksteamet tar imot alle nye henvendelser fra voldsutsatte, pårørende og hjelpeapparatet. Det gjøres systematisk kartlegging av voldens alvorlighetsgrad og omfang, vurdering av trusselbilde og sikkerhet. Det blir satt i gang tiltak for å hindre og forebygge ny vold, som et beskyttet midlertidig botilbud, råd og veiledningssamtaler og hjelp til å kontakte andre instanser.

Oppfølgingsteamet får overført saker fra mottaksteamet. Oppfølgingsteamet følger opp voldsutsatte dagbrukere som ikke bor på krisesenteret, og voldsutsatte som har benyttet seg av botilbudet tidligere og er i behov av oppfølging etter utflytting. Voldsutsattes barn får egen tilpasset oppfølging. Samtaletilbudet omhandler kartlegging av vold, trusselbilde og sikkerhet, praktisk hjelp, råd og veiledning, informasjon om rettigheter og muligheter, støtte, stabilisering og hjelp til reetablering.

I tillegg til samtaletilbudet tilbyr Dagsenteret kurs, advokatbistand, formidling av kontakt med andre hjelpetilbud, gruppesamtaler og nettverkssamlinger både til voldsutsatte voksne og deres barn, samt utadrettet virksomhet som foredrag og undervisning for både voksne og barn.

Bosenteret

Bosenteret er et lavterskel, beskyttet, midlertidig botilbud til voldsutsatte, både med og uten barn, som er i akutt krise som følge av vold i nære relasjoner. Tilbudet til kvinner og menn er ikke samlokalisert.
Ansatte på Bosenteret er organisert i et voksenteam og et barne- og ungdomsteam med egne teamledere. Bosenteret er døgnbemannet.
I tillegg til stabiliseringsarbeid gjennom samtaler og omsorg, bistår Bosenteret de voldsutsatte med å komme i kontakt med andre instanser som for eksempel politi, helsetjeneste, bistandsadvokat, NAV, barneverntjenesten og andre aktuelle aktører. Bosenteret er også aktive under reetableringsfasen etter utflytting fra krisesenteret. Utover å drive krise- og stabiliseringsarbeid har Bosenteret flere aktiviteter for barna og deres foresatte mens de bor på krisesenteret. Bosenteret har også eget skole- og barnehagetilbud for de barna som har behov for det på grunn av sikkerhet. I tillegg er det utflukter og hytteturer i forbindelse med ferier.


Bokollektivet

Bokollektivet er et nasjonalt tilbud til unge over 18 år, som har brutt med familien grunnet tvang, trusler eller vold, herunder tvangsekteskap, enten før eller etter inngått ekteskap. Målgruppen er unge voksne som trenger mer oppfølging, og over noe lenger tid, enn det krisesenteret normalt er ment å skulle tilby. Bokollektivet er Oslo Kommunes tilbud til denne gruppa og er organisert som en egen seksjon under Oslo Krisesenter med seksjonsleder og to teamledere.

Bokollektivet er en del av det nasjonale tilbudet som er beskrevet i Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Det nasjonale bo- og støttetilbudet er etablert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med utvalgte kommuner. Tildeling av plass i Bokollektivet skjer gjennom Bufdirs Kompetanseteam mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll (Kompetanseteamet). Bokollektivet driver også informasjons- og kompetansehevende arbeid utad.


Administrasjonen


Administrasjonen har ansvar for krisesenterets fellesfunksjoner, herunder drift og vedlikehold, IT og telefoni, sentralbord, innkjøp og statistikk, informasjon og sikkerhetssystemer. Administrasjonen bistår også i arbeidet med søknader og rapporter, implementering av lovverk om personvern, utarbeiding av turnusplaner med mer, samt lønn og regnskap. Administrasjonen arbeider også med utvikling og revidering av interne rutiner og prosedyrer.

Prosjekter

Oslo Krisesenter har til enhver tid flere prosjekter gående, som oftest finansiert gjennom eksterne prosjektmidler.

 • Pedagogprosjekt


(Oslo kommune, Utdanningsetaten, fra 2008 og 2017)
Skoletilbud, barnehage og skolefritidsordning ved Oslo Krisesenter.

 • Voldsutsatte kvinner i fengsel


(Justisdepartementet, flerårig prosjekt, fra 2005)
Opplæring av og kurs for ansatte i fengsel og innsatte. Individuelle samtaler og gruppesamtaler om det å være voldsutsatt. Prosjektet ble evaluert i 2016/17.

 • ROSA, botilbud og døgntelefonvakt


(Justisdepartementet, flerårig oppstart 2005)
Botilbud og akutt-telefon for kvinner satt i prostitusjon etter menneskehandel.

 • Døgntelefonvakt alle typer menneskehandel


(Justisdepartementet, flerårig prosjekt oppstart 2016)
Akutt-telefonen ble utvidet til ikke bare å gjelde for kvinner og menn satt i prostitusjon, men alle former for menneskehandel, inkl. arbeid og tigging.

 • Tiltak for kvinner utsatt for menneskehandel og prostitusjonsfeltet


(Justisdepartementet, flerårig prosjekt, oppstart 2011)
Sosial trening, oppfølging og aktiviteter for kvinner med erfaring fra prostitusjon.

 • VO-telefonen, Landsdekkende Volds- og Overgrepstelefon


(Justisdepartementet, flerårig prosjekt oppstart 2019)
Nasjonal hjelpelinje (telefon og chat) for personer som er utsatt for vold eller overgrep. Drives i samarbeid med Krisesentersekretariatet.

 • Advokatvakt for voldsutsatte kvinner, menn og barn


(Justisdepartementet, flerårig prosjekt, oppstart 2011)
Gratis tilbud om juridisk veiledning fra bistandsadvokater til brukere tilknyttet Oslo Krisesenter.

 • Nettverkstreff


(Justisdepartementet, flerårig prosjekt, oppstart 2008)
Sosiale aktiviteter for å hindre ensomhet og isolasjon for tidligere beboere og dagbrukere , og deres barn.

 • Unge relasjoner – nasjonalt chattilbud


(Justisdepartementet, oppstart i 2020) Unge relasjoner er et chattilbud hvor unge fra hele landet kan snakke med kvalifiserte fagpersoner om intime relasjoner, usunne forhold og partnervold. I tillegg til et chattilbud vil prosjektet opprette en kunnskapsbank hvor alle mellom 16 og 25 år kan ha tilgang til informasjon rundt spørsmål om relasjoner og kjærestevold.

 • Utvikling av krisesentertiltak for særlig sårbare grupper


(Bufdir, flerårig prosjekt, oppstart 2017,)
Utviklingsprosjekt kvinner i aktiv rus og psykisk syke, og innspill til veileder og informasjonstiltak om krisesenter for menn, samt utviklingsprosjekt barn i følge med far.

 • Ressursvenn i samarbeid med Oslo Sanitetsforening


(Extrastiftelsen og Velferdsetaten, flerårig prosjekt, oppstart 2016)
Prosjekt i samarbeid med Oslo Sanitetsforening hvor frivillige fungerer som støttespillere i reetableringsfasen for de voldsutsatte brukerne ved Oslo Krisesenter og Bokollektivet etter utflytting.

 • Kennel-prosjektet


(Stormberg, flerårig prosjekt, oppstart 2018)
Prosjekt med støtte fra Stormberg hvor brukere ved Oslo Krisesenter kan få dekket kennelopphold for hund, katt og andre kjæledyr mens de får oppfølging fra krisesenteret.

 • Overgangsleiligheter


(Velferdsetaten, oppstart 2020)
Prosjektet skal avhjelpe slik at voldsutsatte kommer seg videre og ut av krisesenteret når de ikke lenger er i behov av et beskyttet midlertidig botilbud. Det inngås samtidig samarbeid rundt brukere for å utprøve og synliggjøre mulige samarbeidsformer mellom Oslo Krisesenter og bydelene for å sikre at voldsutsatt blir gitt et best mulig tilbud, og ikke flytter tilbake til overgriper.

 • Informasjonsarbeid i skolen


(Gjensidigestiftelsen, flerårig prosjekt, oppstart 2019)
Utarbeidelse av et undervisningsopplegg i skolen om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med barnevernet og helsesykepleier i bydel Søndre Nordstrand.

Prosjekter ved Bokollektivet

 • Prosjekt SAMMEN

(Oppstart 2011, IMDi og Extrastiftelsen. 2019 Bufdirs mentorordning, øremerkede tilskudd mot vold og overgrep) SAMMEN er et sosialt nettverk for unge kvinner utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og/eller negativ sosial kontroll. Gjennom treff og aktiviteter får deltakerne en mulighet til å få et nytt nettverk, venner, møte rollemodeller og andre som har vært i lignende situasjon som dem selv.

 • Prosjekt Aktiv

(Oslo kommune, Velferdsetaten, prosjektmidler 2017 og 2018, fast tilskudd fra 2019) Prosjektet er rettet mot beboere i Bokollektivet og brukere av nettverket Sammen. Målet er å styrke de unges helse gjennom deltagelse på aktiviteter som fremmer en aktiv og sunn hverdag. Det er i løpet av prosjekt- og tilskuddsperioden etablert et flerårig samarbeid med DNT Oslo og Omegn i gjennomføring av hytteturer.

 • Prosjekt Erfaringskonsulenter, tidligere Rollemodell

(Oppstart 2016 med støtte fra Extrastiftelsen, nytt kurs i 2019 med støtte fra IMDi, og i 2021 med støtte fra Oslo kommune, Velferdsetaten) Skolering av tidligere brukere til å kunne bidra som erfaringskonsulenter for utvikling av tilbudet og andre instanser, samt ved å støtte og veilede andre i lignende situasjon som de selv har opplevd. Prosjektet innebærer også oppfølging av erfaringskonsulentene for å styrke de i denne i rollen.

 • Prosjekt Arbeidsbok

(IMDi, prosjektperiode 2023) Utarbeidelse av en arbeidsbok for beboere i Bokollektivet og eventuelt andre bo- og støttetilbud i Norge. Arbeidsboken er ment å brukes som et verktøy i oppfølgingen og sammen med ansatte. Boka tar for seg temaer som selvivaretakelse, helse, sikkerhetsivaretakelse, krysskulturell kompetanse, kartleggingsverktøy og øvelser som kan hjelpe til med å se egne ressurser.

Arbeidsboken har som hensikt å styrke og selvstendiggjøre beboerne til å kunne ta egne valg og stå på egne ben, styrke psykisk helse, selvfølelse og identitet og øke bevist og kunnskap blant beboerne 

 • Prosjekt Seksuell helse


(Oppstart 2016, Oslo kommune, Helseetaten, fra 2020 med støtte fra Helsedirektoratet)
Prosjektet innebærer samtalegrupper for nåværende og tidligere beboere om seksuell helse. Målet er å formidle kunnskap om seksuell helse, bevisstgjøring og øke evnen til selvbestemmelse samt bidra til nedgang i uplanlagte svangerskap og aborter.


Tidligere prosjekter ved Bokollektivet

 • Stemmer


(IMDi,flerårig prosjekt, oppstart 2018)
Skrivekurs for nåværende og tidligere beboere.

 • Urbant Landbruk


(Bymiljøetaten, Oslo Kommune, oppstart 2018)
Etablering av plantekasser på krisesenterets takterrasse, hvor vi planter ulike grønnsaker som skal dyrkes frem i løpet av sesongen.

 • Guttegrupper


(IMDi flerårig prosjekt, oppstart 2011)
Holdnings- og handlingsendringsarbeid mot vold, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll med unge gutter gjennom skoler og fritidsklubber i Oslo.

Publikasjoner


Her kan man laste ned utvalgte publikasjoner.

Brosjyre om Oslo Krisesenter på flere språk

«Håp smaker mango» (2017)

Bokollektivet ved Oslo Krisesenter har med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomført bokprosjektet som har resultert i boka «Håp smaker mango».
Dette prosjektet har hatt som mål å lage en bok bestående av tidligere og nåværende beboeres tekster, malerier og fotografier. Boka skal gis til nye beboere ved bo- og støttetilbudet for å gi dem inspirasjon og håp, ved å se at andre har klart det før dem. Bokollektivet håper at også samarbeidspartnere vil ha nytte av denne boka. Boka kan bestilles på mail: bokollektivet@oslokrisesenter.no og koster 200 kroner (+porto).

Kokeboken “Krisemat – med hånden på hjertet” (2019)

Denne kokeboka er et felles prosjekt skapt av tidligere beboere og brukere ved Oslo Krisesenter som ønsker å vise kreative sider av seg selv. Gleden over tilberedelse av det gode måltid som et helt elementært samlende element, gir styrke og kraft på veien tilbake til et verdig liv.
Oslo Krisesenter vet hvor mange fantastiske retter beboere har tryllet frem opp gjennom årene, og ønsker i denne kokeboka å dele noen av dem med dere. Her presenterer 23 kvinner og én mann, sine oppskrifter fra 24 ulike land.
Boken finnes i de fleste bokhandlere.

Rapport Frivillighetsprosjektet 2008 – 2011 (2012)

Oslo Krisesenter har med støtte fra Scheibler Legat gjennomført et prosjekt for å prøve ut en ny form for frivillig arbeid tilpasset senterets aktuelle behov og hva de frivillige kan bidra med.

“Ny i Norge” (2008)

Prosjektrapport fra Oslo Krisesenter hvor en av hovedmålsettingene er å videreutvikle metoder innenfor oppfølgingsarbeid overfor voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn.

“Hjelperens rolle i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn”

Formålet med denne veilederen  er å heve kompetansen for hjelpere som bistår voldsutsatte kvinner og deres barn som bor eller bruker landets krisesentre.

Veilederen finnes i norsk og engelsk versjon.

«Første dag var jeg redd – men glad også» (2010)

En rapport om den faglige tilnærmingen utarbeidet av Bokollektivet for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold ved Oslo Krisesenter. Rapporten inneholder erfaringer og kunnskap som også kan være relevant for andre som jobber med botilbud eller andre tjenester med lignende målgrupper.

«Litt som en familie» (2019)

Oppdatering av rapporten «Første dag var jeg redd – men glad også» - Bokollektivets faglige tilnærming i arbeid med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold.
Rapporten kan bestilles på: bokollektivet@oslokrisesenter.no

Arbeid med voldsutsatte kvinner i fengsel (2009)

Kvalitativ rapport fra april 2009 i forbindelse med fengselsprosjektet der målsetningen er å utvikle tiltak som kan hjelpe kvinnelige domfelte til å komme ut av offerrollen, samt å
forebygge vold mot kvinner.

Årsberetninger

Her kan du laste ned eller lese årsberetningene for Oslo Krisesenter.

Årsberetning 2022

Årsberetning 2021

Årsberetning 2020

Årsberetning 2019

Årsberetning 2018

Årsberetning 2017

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 - avdeling menn

Årsberetning 2011

Årsberetning 2011 - avdeling menn

Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 - avdeling menn

Årsberetning 2009

Årsberetning 2008

Årsberetning 2007

Årsberetning 2006

Årsberetning 2005