Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Vårt tilbud for

Barn og unge

Barn og unge som lever med vold er en ekstra sårbar gruppe. Mange barn er vitne til at mor eller far blir utsatt for vold, mens andre barn og unge blir utsatt for vold selv.

Ulike typer vold

Fysisk vold

Fysisk vold er handlinger som forårsaker fysisk skade eller smerte, men også handlinger som fysisk hinder den andres bevegelsesfrihet. Eksempel på fysisk vold er:

 • Slå, sparke, gi juling, ta kvelertak, riste, klype, klore, bite, lugge, vri armen, holde fast og dytte.


Fysisk vold er svært skremmende og kan i sin ytterste konsekvens føre til døden.

Psykisk vold

Psykisk vold er ord, kroppsspråk og stemmebruk som krenker, truer og kontrollerer den andre. Eksempler på psykisk vold er:

 • Direkte og indirekte trusler (f.eks. true med fysisk vold eller å forlate den andre), latterliggjøring, kalle stygge ting, kontrollere hva den andre får lov til å gjøre eller hvem den kan være sammen med,  begrense behov og meninger, utagerende sjalusi, isolere, ignorere og avvise den andres følelser m.m.


Psykisk vold skader selvbildet vårt. Å bli utsatt for psykisk vold er vondt og leder ofte til en følelse av å være liten, skyldig, mindreverdig, redd og trist. Psykisk vold over tid leder også ofte til at man flytter grensen for hva man aksepterer å bli utsatt for.

Materiell vold

Materiell vold er handlinger som er rettet mot gjenstander eller inventar. Eksempler på materiell vold er:

 • Slå og sparke i stykker møbler, vegger, dører, slå i bordet, kaste og ødelegge gjenstander.


Materiell vold er skremmende i seg selv, og dersom fysisk vold er utøvd tidligere kan den materielle volden bli svært lammende for de som utsettes for volden. Redselen for å bli utsatt for fysisk vold øker. 

Seksuell vold

Seksuell vold er handlinger rettet mot en annen persons seksualitet. Eksempler på seksuell vold er:

 • Seksuell trakassering, presse og tvinge den andre til seksuelle handlinger, voldtekt, seksualisert tortur.


Seksuell vold rammer vår mest private og sårbare side og ødelegger seksualiteten i et forhold. Den som utøver ulike former for vold i et parforhold kan noen ganger tenke at de reparerer det vonde og sier unnskyld med å ha sex, mens den som utsettes for vold kan oppleve at det er for utrygt å si nei og at samleiet da blir et overgrep.

Økonomisk vold

Den som utøver økonomisk vold, har kontroll over andres økonomi. Det er økonomisk vold når noen handler slik at en person forhindres fra å råde over egen økonomi. Vedkommende kan for eksempel nektes adgang til sin egen bankkonto eller bankkort, eller forhindres i å ha en inntekt og dermed presses til å måtte be om penger. Økonomisk vold omfatter også at en person tvinges til å skrive under på lån som gjør at vedkommende risikerer å få stor gjeld, eller at en person tar opp lån i en annen persons navn. Konsekvensen er ofte økonomisk underdanighet og avhengighet.

Latent vold

Mens den som utøver vold opplever volden som enkeltstående hendelser, forteller de som utsettes at volden er med dem hele tiden, i kraft av dens mulighet. Den latente volden kan lett utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen for de som utsettes. Risikoen for ny vold vil kunne styre mye av det den utsatte gjør og atferden blir strategisk for å unngå ny vold. Den latente volden er ikke kun våre bevisste forventninger om ny vold – også kroppen husker tidligere vold og automatiske reaksjoner kan sette kroppen i beredskap ved det minste tegn på fare for ny vold.

Digital vold

Digital vold er trusler, trakassering og stygge beskjeder via meldinger, kontroll og overvåking via mobiltelefon eller sosiale medier. Innbefatter også trusler, trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett. 

Æresrelatert vold

Æresrelatert vold er en form for vold i nære relasjoner. Volden utøves for å beskytte familiens ære og blir ofte utøvet av flere enn en person. Volden har som mål å forhindre tap av ære eller å gjenopprette tapt ære. Familiens ære knyttes ofte til oppførselen til kvinnene i familien. Æresrelatert vold kan være svært alvorlig vold, da det er mye som står på spill for familien og slekten dersom æren går tapt. For familien vil et ærestap kunne bety at familien mister sin anseelse, at relasjoner blir brutt og at familien sperres ute fra det sosiale fellesskapet de er en del av. Den æresrelaterte volden kan arte seg forskjellig. Den kan innebære negativ sosial kontroll, fysisk vold, nedverdigelser og annen psykisk vold, trusler, tvangsekteskap, utstøtelse og æresdrap. Mange frykter å bli tatt med til utlandet mot sin vilje og etterlatt hos slekt og familie der.

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er inngrep på kvinners kjønnsorgan som foretas av kulturelle og ikke-medisinske årsaker. Kjønnslemlestelse omfatter alle inngrep hvor kvinners ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, og inngrep som medfører annen skade på kvinnens kjønnsorgan. Eksempler på det siste kan være gjensying eller skade som følge av stikking, kutting, skraping, eller innføring av substanser som urter i skjeden. Kjønnslemlestelse kan føre til både umiddelbare komplikasjoner og langvarige helseplager for de som utsettes.

Barn og unge, som sammen med en forelder tilbys et beskyttet botilbud ved Oslo Krisesenter, får en egen kontaktperson, samt individuell tilpasset oppfølging. Vårt barne- og ungdomsteam er opptatt av å skape en følelse av trygghet, samt en god relasjon til hvert enkelt barn og ungdom. Vi har fokus på traumesensitiv omsorg, og at barna og ungdommens hverdag skal være forutsigbar og strukturert.

Vårt tilbud

Krisesenteret er et tilbud til deg som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Mange tenker at de ikke kan dra til et krisesenter før de har blåmerker eller fysiske skader å vise fram. Dette stemmer ikke. Andre er usikre på om det de blir utsatt for er vold eller ikke, og trenger noen å drøfte dette med.

Ta kontakt med oss på tlf.: 22 48 03 80.

Du trenger ikke være i akutt krise for å ta kontakt. Du trenger ikke bo på senteret for å få hjelp.

Krisesenteret er et lavterskeltilbud som er åpent hele døgnet. Du kan ta direkte kontakt med oss. Du trenger ingen henvisning. Tilbudet er gratis, og vi bruker tolk ved behov. Det er mulighet for tilretteleggelse ved funksjonsnedsettelser.

Oslo Krisesenter har over 40 års erfaring med å ivareta personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi vet at alle har sine individuelle behov i en slik situasjon. Noen har behov for et trygt sted å bo i en periode, mens andre har behov for samtaler og støtte.

Botilbud

Oslo Krisesenter tilbyr et beskyttet, midlertidig botilbud for de som trenger et trygt sted å bo. Her kan barn og unge bo i trygge omgivelser sammen med en av foreldrene sine, og få hjelp og oppfølging av ansatte som har erfaring og kompetanse når barn er utsatt for vold eller overgrep.

Botilbudet omfatter

 • Et beskyttet midlertidig, botilbud sammen med sin forelder
 • Egen kontaktperson
 • Individuelt tilpasset oppfølging av et barne- og ungdomsteam
 • Individuelle samtaler, søskensamtaler og familiesamtaler
 • Tett kontakt med opprinnelig barnehage, skole og andre instanser
 • Beskyttet barnehagetilbud med to pedagoger i full stilling
 • Skoletilbud fra kl. 10-14 med individuell undervisning
 • Barnas time
 • Mødremøter
 • Fokus på traumebesvisst omsorg - trygghet, relasjon og regulering
 • Aktiviteter i regi Røde kors tre ganger pr uke for alle mellom 0-18 år
 • Fritidsvenn i regi Redd barna for alle mellom 6-18 år

Tilbud til dagbrukere

Barn og unge som har bodd på Oslo Krisesenter med en forelder kan få videre oppfølging etter utflytting. Oslo Krisesenter kan blant annet bidra til at barnet får videre oppfølging fra skole/barnehage og barnevern, samt koble barnet på fritidsaktiviteter.

Tilbudet omfatter

 • Individuelle samtaler og oppfølging tilpasset barnets alder
 • Hjelp til å bli koblet på fritidsaktiviteter i regi av eksterne organisasjoner