Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Vietmanesisk/Tiếng Việt

Vietmanesisk/Tiếng Việt

Có phải bạn đang bị bạo hành và cần nói chuyện với ai đó?


Hội phụ nữ Oslo và Trung tâm kiến thức về bạo hành gia đình cung ứng sự giúp đỡ và hỗ trợ cho các đối tượng là phụ nữ, nam giới và con cái của họ, đang trải qua hoặc đã trải qua việc xâm phạm thể chất và tâm lý, lạm dụng, đe dọa, hãm hiếp, tấn công tình dục hoặc các hình thức bạo hành khác.

Chúng tôi có thể giúp đỡ bạn. Tại nơi chúng tôi bạn có thể được:

 • Nói chuyện với ai đó
 • Cung cấp chỗ ở an toàn
 • Tư vấn và hướng dẫn
 • Hỗ trợ thiết thực
 • Giúp bạn liên lạc với luật sư và hệ thống hỗ trợ công cộng khác
 • Tham dự các khóa học về bạo hành


Những người có nhu cầu có thể được cung cấp chỗ ở tạm thời an toàn. Điều này dành cho cả người trưởng thành đơn độc hoặc người trưởng thành có con. Chúng tôi cũng có thể gửi thú cưng của bạn ở một nơi an toàn nếu bạn có ý định ở lại với chúng tôi.

Chúng tôi có nhiệm vụ bảo mật và mở cửa 24 giờ một ngày. 

Tất cả các cung ứng của chúng tôi đều miễn phí. 

Bạn không cần sự giới thiệu.

Khu phụ nữ và đàn ông bị bạo hành riêng rẽ. 

Chúng tôi dùng thông dịch viên khi cần thiết.

Thông tin liên lạc:

 • Điện thoại mở 24/24: 22 48 03 80
 • Trang web: oslokrisesenter.no
 • E-mail: Postmaster@oslokrisesenter.no

Có phải bạn đang bị bạo hành và cần nói chuyện với ai đó?


Hội phụ nữ Oslo và Trung tâm kiến thức về bạo hành gia đình cung ứng sự giúp đỡ và hỗ trợ cho các đối tượng là phụ nữ, nam giới và con cái của họ, đang trải qua hoặc đã trải qua việc xâm phạm thể chất và tâm lý, lạm dụng, đe dọa, hãm hiếp, tấn công tình dục hoặc các hình thức bạo hành khác.

Chúng tôi có thể giúp đỡ bạn. Tại nơi chúng tôi bạn có thể được:

 • Nói chuyện với ai đó
 • Cung cấp chỗ ở an toàn
 • Tư vấn và hướng dẫn
 • Hỗ trợ thiết thực
 • Giúp bạn liên lạc với luật sư và hệ thống hỗ trợ công cộng khác
 • Tham dự các khóa học về bạo hành


Những người có nhu cầu có thể được cung cấp chỗ ở tạm thời an toàn. Điều này dành cho cả người trưởng thành đơn độc hoặc người trưởng thành có con. Chúng tôi cũng có thể gửi thú cưng của bạn ở một nơi an toàn nếu bạn có ý định ở lại với chúng tôi.

Chúng tôi có nhiệm vụ bảo mật và mở cửa 24 giờ một ngày. 

Tất cả các cung ứng của chúng tôi đều miễn phí. 

Bạn không cần sự giới thiệu.

Khu phụ nữ và đàn ông bị bạo hành riêng rẽ. 

Chúng tôi dùng thông dịch viên khi cần thiết.

Thông tin liên lạc:

 • Điện thoại mở 24/24: 22 48 03 80
 • Trang web: oslokrisesenter.no
 • E-mail: Postmaster@oslokrisesenter.no