Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Dari/دری

Dari/دریآیا شما قربانی خشونت هستید و به کسی نیاز دارید که با او صحبت کنید؟


مرکز بحران اسلو و مرکز صلاحیت خشونت در روابط نزدیک به زنان، مردان و فرزندانشان که آزار جسمی و روحی، تجاوز، تهدید، تجاوز، سوء استفاده جنسی یا سایر اشکال خشونت را تجربه کرده یا تجربه کرده‌اند، کمک و حمایت مېکند. 


ما می توانیم به شما کمک کنیم. با ما می توانید برای موارد زیر کمک بگیرید:


کسی برای صحبت کردن

پیشنهاد مسکن سرپناه

مشاوره و راهنمایی

کمک عملی

کمک به تماس با یک وکیل و کمک های عمومی

مشارکت در دانش درباره خشونت


کسانی که به آن نیاز دارند می توانند یک پیشنهاد مسکن موقت ایمن دریافت کنند. این هم برای بزرگسالان به تنهایی و هم برای بزرگسالان با کودکان است. ما همچنین می‌توانیم حیوان خانگی شما را در مکانی امن قرار دهیم، اگر می‌خواهید با ما بمانید.


ما وظیفه حفظ محرمانه بودن را داریم و 24 ساعت شبانه روز باز هستیم.

همه پیشنهادات ما رایگان است

شما نیازی به ارجاع به ما ندارید

زنان و مردانی که در معرض خشونت قرار می‌گیرند، در محل مشترک قرار نمی‌گیرند.

در صورت نیاز از مترجم استفاده می کنیم.


اطلاعات تماس:


22 48 03 80 :تلفن 24 ساعته:

وب سایت: oslokrisesenter.no

ایمیل: Postmaster@oslokrisesenter.noآیا شما قربانی خشونت هستید و به کسی نیاز دارید که با او صحبت کنید؟


مرکز بحران اسلو و مرکز صلاحیت خشونت در روابط نزدیک به زنان، مردان و فرزندانشان که آزار جسمی و روحی، تجاوز، تهدید، تجاوز، سوء استفاده جنسی یا سایر اشکال خشونت را تجربه کرده یا تجربه کرده‌اند، کمک و حمایت مېکند. 


ما می توانیم به شما کمک کنیم. با ما می توانید برای موارد زیر کمک بگیرید:


کسی برای صحبت کردن

پیشنهاد مسکن سرپناه

مشاوره و راهنمایی

کمک عملی

کمک به تماس با یک وکیل و کمک های عمومی

مشارکت در دانش درباره خشونت


کسانی که به آن نیاز دارند می توانند یک پیشنهاد مسکن موقت ایمن دریافت کنند. این هم برای بزرگسالان به تنهایی و هم برای بزرگسالان با کودکان است. ما همچنین می‌توانیم حیوان خانگی شما را در مکانی امن قرار دهیم، اگر می‌خواهید با ما بمانید.


ما وظیفه حفظ محرمانه بودن را داریم و 24 ساعت شبانه روز باز هستیم.

همه پیشنهادات ما رایگان است

شما نیازی به ارجاع به ما ندارید

زنان و مردانی که در معرض خشونت قرار می‌گیرند، در محل مشترک قرار نمی‌گیرند.

در صورت نیاز از مترجم استفاده می کنیم.


اطلاعات تماس:


22 48 03 80 :تلفن 24 ساعته:

وب سایت: oslokrisesenter.no

ایمیل: Postmaster@oslokrisesenter.no