Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Andre tilbud

Ukrainske flyktninger

Oslo Krisesenter har mottatt ekstra midler fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) i forbindelse med den økte tilstrømmingen av flyktninger fra Ukraina.

Hovedmålsettingen med disse midlene er å bistå med støtte og bistand til ukrainske flyktninger.

 Oslo Krisesenter driver informasjonsarbeid om vold i nære relasjoner og krisesentertilbudet rettet mot ukrainske flyktninger.

Ukrainske flyktninger kan på lik linje med alle øvrige brukere benytte seg av det ordinære veilednings- og samtaletilbudet og motta et midlertidig beskyttet botilbud på krisesenteret ved behov, hvis de er utsatt for vold i nære relasjoner eller menneskehandel.

Vi jobber aktivt med å oppsøke aktuelle organisasjoner og virksomheter som er i kontakt med ukrainske flyktninger for å gjøre tilbudet vårt kjent.

Oslo Krisesenter tilbyr utadrettet informasjonsarbeid rettet mot ukrainske flyktninger. Vi dekker tolkeutgifter.

Vi kan tilby kurs og opplæring om vold i nære relasjoner rettet mot mottak, frivillige organisasjoner, voksenopplæringen og andre tiltak og organisasjoner som jobber direkte med ukrainske flyktninger. Foredraget har fokus på:  

  • Rettigheter og lover
  • Hva er vold i nære relasjoner
  • Ulike typer vold
  • Krisesentertilbudet

I samarbeid med voksenopplæringen Oslo tilbyr vi traumesensitiv yoga, v/instruktør Charlotte Fladvad. Andre organisasjoner kan ta kontakt for et lignede tilbud.  

Vi planlegger mødre-grupper ledet av ansatte ved Oslo Krisesenter, med målsetting om å styrke relasjonen mellom mor og barn som lever i en utfordrende livssituasjon.  

Hvis du har andre forslag eller innspill til hvordan vi kan bistå ukrainske flyktninger, er vi åpne for nye samarbeid.

Dersom noen av tilbudene er av interesse så ta kontakt med Cecilie Gulliksen på e-post  cegu@oslokrisesenter.no , eller telefon: 46923464.  

Menneskehandel

ROSA er et nasjonalt tiltak for offer for menneskehandel. Trenger du hjelp? Ring 22 33 11 60, telefonen er åpen 24 timer i døgnet.


Om menneskehandel

Menneskehandel forekommer når en person ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter noen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid og tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av vedkommende sine organer, med det formål å oppnå økonomisk vinning eller andre fordeler. 


ROSA
 

ROSA er et nasjonalt tiltak for offer for menneskehandel. ROSA sitt mandat er å koordinere sikre oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon, til personer over 18 år utnyttet i menneskehandel, samt veilede og informere de ansatte på bostedene som daglig bistår de utsatte.

ROSA tilbyr trygge oppholdssteder på krisesentrene i hele Norge, og spesialiserte botilbud for ofre for menneskehandel. I den perioden personene bor i regi av ROSA, får de tilgang på kvalifisert juridisk rådgivning, helsetjenester, utdanningstilbud og aktiviteter. ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse. Se mer om ROSA på rosa-help.no


Nasjonal døgnåpen telefonlinje

ROSA administrerer en nasjonal døgnåpen telefonlinje, 22 33 11 60, for hjelp og veiledning til ofre for menneskehandel. Telefonen er også for samarbeidsinstanser som ønsker råd og veiledning. Telefonen er et av tiltakene som er satt i gang for å bekjempe menneskehandel og tvang til prostitusjon.


ROSA på Oslo Krisesenter

Som en del av ROSA har Oslo Krisesenter et akutt botilbud med oppfølging for personer utsatt for menneskehandel. Ansatte følger opp beboerne i tett samarbeid med ROSA. I tillegg betjenes den nasjonale døgnåpne telefonen for menneskehandel på kveld, natt, helger, helligdager og ferier.


Unge Relasjoner

Unge Relasjoner er en chat for deg mellom 16 og 25 som er i en usunn relasjon, og kanskje lurer på om du blir utsatt for vold. På Unge relasjoner kan du chatte anonymt med fagpersoner, og få svar på spørsmål, råd og veiledning.

I tillegg til å chatte kan du lese og lære om ulike former for vold, ta en test for å sjekke om du er i en sunn relasjon, og få svar på andre spørsmål knyttet til relasjoner og vold. Unge relasjoner finnes også på Snap chat, Instagram og Facebook.

Unge relasjoner drives av Oslo Krisesenter.

VO-linjen

Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) er en nasjonal døgnåpen hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Tilbudet retter seg også mot pårørende og øvrig hjelpeapparat. 

 VO-linjen består av en telefonlinje som er åpen hele døgnet, og en chat som er åpen mandag til fredag 09.00-20.00. Tjenesten er helt anonym og gratis.


Krisesentersekretariatet betjener telefonen på dagtid, og Oslo Krisesenter betjener telefonen etter kontortid, i helger og på helligdager.