Tilbake til sidenVis bilderOslo Krisesenter - Utskriftsversjon av "Frivillighetsprosjekt / overføring av kompetanse til bydelene"

Frivillighetsprosjekt / overføring av kompetanse til bydelene

Bilde: Frivillighetsprosjekt / overføring av kompetanse til bydelene Prosjekt finansiert av Scheibler legat

For å kunne integrere seg i et nytt samfunn er det nødvendig at den enkelte lærer hvorfor og hvordan man benytter seg av aktuelle samfunnsinstitusjoner. Denne integreringsprosessen fordrer at institusjonene legger til rette for at den nyankomne skal kunne forstå hvordan systemene deres virker og henger sammen. Selv om disse instansene selv er ansvarlig for dette arbeidet, ser vi at de fleste av kvinnene ikke får den opplæringen de har behov for, slik at de blir i stand til å kunne nyttiggjøre seg av hjelpetilbudene. Vår erfaring er at instansene i liten grad har klart å ramme inn sine hjelpetilbud og formidle hva de kan bistå kvinnene med. Kvinnene vet derfor ikke hva de kan forvente, eller hva som er forventet av henne i møtet med ulike etater og tjenestetilbud. Dette fører igjen til at kommunikasjonen mellom kvinnene og ulike saksbehandlere lett blir preget av misforståelser, som igjen fører til at kvinnene blir den svake part i forhold til systemet.

Målsetningen er å komme i dialog med, og å overføre kompetansen som ble opparbeidet i prosjektet ”Ny i Norge” til bydelene, for gjennom dette å synliggjøre denne gruppens spesielle behov for tilrettelegging og å etablere gode og effektive samarbeidsrutiner

Slik vil kvinnene  kunne bli selvstendige og selv kunne organisere det nødvendige for å mestre hverdagen.

 

FRIVILLIGHETSARBEIDE

Erfaringen har vist at uansett om det blir etablert gode samarbeidsrutiner, vil det være mange kvinner som vil trenge en intensiv oppfølging i forbindelse med praktiske ting i den første tiden etter utflytting fra krisesenteret. Det har også vist seg at hvis disse kvinnene får denne tette, arbeidskrevende oppfølgingen med en gang, så klarer de seg veldig godt senere. De som ikke får denne ”starthjelpen” drar ofte med seg et etterslep av ting over lang tid, som kompliserer tilværelsen ytterligere.

Vi ønsker derfor å etablere et nettverk av frivillige hjelpere i samarbeide med frivillighetssentralen i bydelen som kan bistå kvinnene med hjelp i denne avgjørende tiden.

Vi ønsker å prøve ut forskjellige modeller for frivillighetsarbeide for å finne en skreddersydd løsning som passer for krisesenterets spesielle behov.

Hjelpen kan være av kortvarig karakter som å hjelpe med å finne en passende bolig, men den kan også være mer langvarig og relasjonsskapende. Målet er å utvikle en god organisasjonsform hvor de frivillige blir godt ivaretatt med opplæring og oppfølging.Utskrift fra: http://www.oslokrisesenter.no/Artikler/51.html - 02.06.2020
Oslo Krisesenter