Nyttige linker

Her har vi samlet noen nyttige linker:

Krisesentersekretariatet

Krisesentersekretariatet har som mål å styrke krisesentres arbeid utad.

Gå til »

Bokollektivet

Bokollektivet er et tilbud til jenter som står i fare for å bli, eller har blitt tvunget til å gifte seg mot sin vilje.

Gå til »

Din Utvei

Din Utvei er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også en spørsmål-svartjeneste hvor du som stiller spørsmål er anonym.

Gå til »

Kirkens SOS

Kirkens SOS i Norge er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Hos oss er alltid noen på vakt: hverdager, helger og helligdager.

Gå til »

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter

Kirkelig Ressurssenter er et samtalested for kvinner og menn som har opplevd krenkelser av en tillits- eller autoritetsperson. Ressurssenteret ønsker å hjelpe den som ikke vil bli styrt av tidligere erfaringer, og trenger støtte til å komme i nye og bedre posisjoner for å leve et bedre liv.

Gå til »

Jussbuss

Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Juss-Buss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker.

Gå til »

DUS - den uavhengige sosialrådgivningen

Den Uavhengige Sosialrådgivningen (DUS) er et gratis og uforpliktende tilbud åpent for alle. DUS er drevet av sosionomstudenter under veiledning av erfarne fagfolk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gå til »

Amathea

Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til lov om svangerskapsavbrudd.

Gå til »

Nadheim

Nadheim er et sted for deg som selger eller har solgt seksuelle tjenester. Der kan du få råd og veiledning, støtte og hjelp eller delta på ulike aktiviteter. Alle tjenester er gratis og du kan være anonym.

Gå til »

Mental helse

Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse.

Gå til »

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Gå til »

Nettside for ungdom

Nettside for ungdom om fysiske og seksuelle overgrep med egen spørsmål - og svartjeneste.

Gå til »

ORKIS Røde Kors ressurssenter

Ressurssentrene for ungdom er et lavterskeltilbud med mange forskjellige aktiviteter for ungdom.

Gå til »

Voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.

Gå til »

Alternativ til vold

ATV er nå et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

Gå til »

Mannstelefonen

Mannstelefonen tar imot henvendelser fra menn som har sliter med mange ulike problemer, særlig vold, sinnemestring, samlivsproblemer og psykiske vansker. Åpningstider: mandag – fredag kl. 17 - 20.

Gå til »

Reform

Reform er et kompetansesenter som skal arbeide på et bredt område med fokus på menn.

Gå til »

Ressurssenter for voldtatte

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader samt drive holdningskapende arbeid.

Gå til »

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Incestsenteret i Vestfold drifter og betjener Landsdekkene telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende. Gratis fra fasttelefon og Telenor mobil.

Gå til »

Støttesenter mot incest

Støttesenter mot incest.

Gå til »

SSMM - senter for seksuelt misbrukte menn

SSMM har tilbud til menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn og ungdom, foresatte og partnere av utsatte menn.

Gå til »

LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk

LIN er en plattform for informasjon, kunnskap, kommunikasjon, dialog og tillit mellom minoritetsbefolkningen og det norske samfunnet på tvers av etnisitet, religion og kultur.

Gå til »

Mirasenteret

MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en møteplass for kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn.

Gå til »

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Selvhjelp for invandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon.

Gå til »

PMV - Primærmedisinsk Verksted

PMV er et flerkulturelt senter som primært arbeider med sosial og tverrkulturell brobygging. Den kulturelle brobyggingen foregår gjennom gruppevirksomhet, individuell veiledning og større informasjonsmøter og arrangementer.

Gå til »

Lovdata

Her finner du gjeldende lover. Lovdata oppdaterer lovteksten fortløpende på grunnlag av nye endringer som blir kunngjort i Norsk Lovtidend.

Gå til »

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop