Fengselsprosjekt

Oslo Krisesenter og Bredtveit fengsel sammarbeider om kurs, samtalegrupper og individuell oppfølging.

Bakgrunn for prosjektet:

Kriminalomsorgen region øst fikk i 2004 tildelt midler fra Kriminalomsorgen sentrale forvaltning til etablering av et pilotprosjekt ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt og Fredrikstad fengsel. Kriminalomsorgen region øst og Krisesentersekretariatet inngikk et samarbeid med Oslo Krisesenter om bruk av midlene til samtalegrupper, for- og etterarbeid knyttet til gruppene og kompetansehevingstiltak for ansatte i begge fengsler.

Pilotprosjektet ble gjennomført i 2005 og erfaringene med prosjektet var utelukkende gode.

Med bakgrunn i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011 søkte Oslo Krisesenter om midler fra Justis- og Politidepartementet til å starte opp et nytt prosjekt ved Bredtveit fengsel. Det ble bevilget midler til en stilling for 2012.

Prosjektets innhold

Kurs, samtalegrupper og individuell oppfølging med fokus på:

  • Å forstå at de blir utsatt for vold
  • Normalisering av mønster og gjenopplevelser
  • Forstå sin historie, godta den og leve med den
  • Komme ut av offer rollen, ta ansvar for seg selv og sine handlinger
  • Forstå viktigheten av å sette grenser for seg selv, og hvordan skape et eget liv
Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop